News

การจัดเลี้ยงสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงสภากาแ

ร่วมกับ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม,การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดสระเเก้ว,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร,การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร โดยในงาน มีนายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา,นายธวัชชัย ทองทับ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว,นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0009 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0035

Comments are closed.